Vážení zákazníci, pri príležitosti našich 10. narodenín sme si pre vás pripravili zľavu 10% na kategóriu "Mix torty" :) Zľava trvá do 14.7.2024. Nezmeškajte ju ;)

Štatút IG súťaže

Štatút spotrebiteľskej súťaže

Čl. I

Vyhlasovateľ (prevádzkovateľ) a organizátor súťaže

 

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť TLB Group s.r.o. so sídlom Topoľčianska 8, Bratislava 851 05, IČO: 46 406 212, zapísaná v obchodnom registri zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. sro, vl.č. 77093/B, zastúpená: Norbert Szarka, konateľ (ďalej len „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“). 
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.cukrari.sk („webové sídlo Vyhlasovateľa“) a v sídle Vyhlasovateľa.
 3. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov značky „Cukrari.sk“. 
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 5. Zapojením sa do Súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami Súťaže, ktoré sú v ňom upravené.

 

Čl. II

Bližšie informácie o hlavných podmienkach Súťaže

 

 1. Termín súťaže je stanovený na obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 04.08.2024.

 

Čl. III

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

 

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dnu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“).
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi súťaže, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane výhercom v súťaži, výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako tak sa Výhra neodovzdá v prípade, že Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
 4. Všetky osoby, ktoré splnia podmienky súťaže, budú automaticky zaradené do losovania. Losovať sa bude 1 výherca.

 

Čl. IV

Pravidlá súťaže

 

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
 2. Súťažiacim môže byť každý, kto splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
 1. Uverejní na svojom Instagrame v príbehu minimálne jeden z výrobkov Organizátora.
 2. Uverejní fotku z odberného miesta Organizátora.
 3. Uverejní fotku s koláčmi prípadne iného výrobku Organizátora v jednej z prevádzok, kde sa výroby organizátora predávajú. 
 1. Súťažiaci uverejní fotku na svojom instagramovom príbehu. Pri uverejnení príbehu musia Súťažiaci označiť instagramový profi,  @cukrari.sk. Účastníci musia byť followermi profilu  @cukrari.sk teda musia sledovať profil cukrari.sk na instagrame. 
 2. Účasťou v súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí Súťažiaci so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu. 
 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.
 4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadné vady výhry, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním výhry. Reklamácia výhry, ako bezodplatne získané plnenie je vylúčená. Vyhlasovateľ neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhry alebo jej časti, ani ich hodnotu neprepláca v peniazoch

 

Čl. V

Výhra v súťaži

 

 1. Výherca v súťaži získava získa kredit v hodnote 500€, ktorý môže byť využitý počas 12 mesiacov (1 roka) po vyhlásení výhercu. Počas celého roka si môže výherca objednávať torty, zákusky alebo akýkoľvek tovar z ponuky organizátora súťaže do hodnoty 500€ („výherná cena“).
 2. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

 

Čl. VI

Oznámenie o výhre

 

 1. Víťaza vyžrebujeme dňa 4. augusta (nedeľa) na našom profile prostredníctvom Instagramovej Stories. 
 2. Meno jedného výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením („forma oznámenia“).
 3. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
 4. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 € vrátane DPH, sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Čl. VII

Odovzdanie výhry

 

 1. Výherca je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Vyhlasovateľ je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 2. Odovzdanie výhry sa uskutoční formou osobného odberu, alebo v zmysle dostupných alternatív doručenia na stránke Organizátora.
 3. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú Vyhlasovateľom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia. 
 4. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca Vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa.

 

Čl. VIII

Strata nároku na výhru

 

 1. V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 

Čl. IX

Dôležité podmienky súťaže

 

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 5. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

 

Čl. X

Ochrana osobných údajov

 

 1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov Súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, odovzdania Výhry, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník Súťaže vždy informovaný.
 2. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov Súťaže nebolo možné.
 3. Ak účastník Súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa, a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 4. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom.
 5. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
 1. Pre účasť a vyhodnotenie Súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
 2. Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ, Vyhlasovateľ je v postavení sprostredkovateľa, v závislosti od toho, kto bol v podmienkach Súťaže určený ako osoba odovzdávajúca výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
 3. c) Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ, pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka Súťaže.
 1. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.
 2. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).
 3. Účastník Súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.
 4. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 5. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 

 1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, Instagram nie sú do Súťaže nijak zapojení a voči Súťažiacim nemajú žiadne záväzky.
 2. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa Súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto Štatútu alebo doplňujúcich informácií o Súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od Súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok Súťaže akceptuje.
 4. Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu 350 EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených povinností.
 5. Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.06.2024.